Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 12 listopada (poniedziałek) 2012 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2. Wydanie opinii w sprawie złożonych wniosków na poprzednim posiedzeniu Komisji.

3. Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminny Program

Przeciwdziałania Narkomanii.

4. Sprawy bieżące.