Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 24 września (poniedziałek) 2012 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie.

Porządek obrad:

        1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

        2. Wydanie opinii w sprawie złożonych wniosków na  poprzednim posiedzeniu Komisji.

        3. Świetlice szkolne i działalność uczniowskich klubów  sportowych

        4. Analiza wniosków dot. kandydatów na laureata Srebrnej Cieszynianki

        5. Sprawy bieżące.