Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 27 sierpnia (poniedziałek) 2012 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2. Wydanie opinii w sprawie wniosków złożonych na poprzednim posiedzeniu Komisji.

3. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego, informacja szkół o wynikach sprawdzianu i egzaminu.

4. Sprawy bieżące.