Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Goleszów uchwały Nr 32/2011 z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia  do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleszów. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Goleszowie ul. 1 Maja 5, w terminie do dnia 23 maja 2012 roku. Wniosek do pobrania w załączniku do ogłoszenia lub w Urzędzie Gminy pok. nr 16.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                    Krzysztof Glajcar