Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 23 kwietnia (poniedziałek) 2012 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie.

Porządek obrad:

 

1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2.      Wydanie opinii w sprawie wniosków złożonych na poprzednim posiedzeniu Komisji.

3.      Profilaktyka problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemoc, agresja, kradzieże, rozboje – informacje szkół, GOPS-u, GKRPA.

4.      Osiągnięcia w konkursach, olimpiadach na szczeblach wyższych niż gminne w roku szk. 2011/12.

5.      Sprawy bieżące.