Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 26 września (poniedziałek) 2011 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie.

Porządek obrad:

 

1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2.      Wydanie opinii w sprawie złożonych wniosków na poprzednim posiedzeniu Komisji.

3.      Analiza informacji o realizowanych w placówkach oświatowych w roku szk. 2010/11 i 2011/12 godzin zgodnie z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi.

4.      Informacja o wynikach sprawdzianu i egzaminu.

5.      Sprawy bieżące.