Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się

24 marca (czwartek) 2011 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej UG Goleszów.

Porządek obrad:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Zapoznanie się z wynikami kontroli RIO na terenie Gminy. Wydanie opinii o sposobie wdrażania wydanych wniosków pokontrolnych.
  3. Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 r.
  4. Wydanie opinii na temat rzetelności rozliczenia środków finansowych, na zakończone zadania inwestycyjne w roku 2010 r.
  5. Sprawy bieżące.