OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), uchwały Nr XLVI/369/10 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 października 2010 r. w sprawie programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

 

Wójt Gminy Goleszów

 

o g ł a s z a

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

 

I. Rodzaje zadań, termin realizacji oraz wysokość środków przeznaczonych na ich dofinansowanie:

1.      Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Goleszów oraz organizacja imprez sportowych i zawodów w pływaniu , od 1 marca do 30 listopada 2011 roku, kwota – 4 000 zł

2.      Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Goleszów oraz organizacja imprez sportowych i zawodów w szachach, od 1 marca do 30 listopada 2011 roku, kwota – 4 000 zł

3.      Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Goleszów oraz organizowanie imprez sportowych i zawodów w dyscyplinie piłki siatkowej, od 1 marca do 30 listopada 2011 roku, kwota – 4 000 zł

4.      Organizacja bike maratonu, wrzesień 2010 roku, kwota - 3 000 zł

 

II. Rodzaje zadań zrealizowanych w 2010 r. oraz kwoty dotacji na dofinansowanie zadania:

1.      Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Goleszów oraz organizacja imprez sportowych i zawodów w pływaniu, kwota - 4 000 zł.

2.      Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Goleszów oraz organizacja imprez sportowych i zawodów w szachach, kwota - 4 000 zł.

3.      Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Goleszów oraz organizowanie imprez sportowych i zawodów w dyscyplinie piłki siatkowej, kwota - 4 000 zł.

4.      Organizacja bike maratonu, kwota – 3 000 zł.

 

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1)     dotacja może być przyznana tylko podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert,

2)     zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania  zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,

3)     warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty (wraz z załącznikami) zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25)

4)     kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie, co wymaga korekty harmonogramu realizacji zadania i kosztorysu projektu,

5)     warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25),

6)     środki uzyskane z dotacji na realizacje zadania mogą być przeznaczone na koszty bezpośrednie:

a)       zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania (sprzęt niezbędny do realizacji zadania, nagrody rzeczowe, inne materiały konieczne np. do utrzymania obiektów przy realizacji zdania, itp.)

b)       usługi : transport, wynajem obiektów, urządzeń, sprzętu, usługi wydawnicze (np. materiały promocyjne, zaproszenia), zakwaterowanie, wyżywienie,

c)       koszty osobowe: obsługa szkoleniowa, sędziowska, medyczna, techniczna i organizacyjna, itp.,

d)      podróże służbowe,

e)       inne koszty (utrzymanie konta wyodrębnionego do obsługi dotacji, ubezpieczenia sportowe, ubezpieczenie imprez, itp.)

7)     środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystywane na:

a)       zakup gruntów lub budynków oraz zadania inwestycyjne,

b)       działalność polityczną i religijną,

c)       działalność gospodarczą,

d)      pokrycie bieżącej działalności wnioskodawcy przekraczającej potrzeby obsługi zadania, na które została dotacja udzielona,

e)       odsetki.

 

V. Termin składania ofert:

1)     oferty należy nadesłać pocztą lub złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Goleszów ul.1 Maja 5, do dnia 22 lutego 2011 r. do godz. 9:oo,

2)     oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

3)     wzór oferty  jest dostępny w  Sekretariacie Urzędu Gminy Goleszów  oraz na stronie internetowej www.goleszow.bip.net.pl w Menu przedmiotowym Współpraca z organizacjami pozarządowymi , na stronie www.goleszow.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Ogłoszenia,

4)     złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

VI. Tryb i termin wyboru ofert:

1.      Wójt Gminy powołuje odpowiednie komisje konkursowe, które opiniują w terminie do 25 lutego 2011 r. wnioski o dotacje.

2.      Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy.

3.      O podjętych decyzjach składający oferty powiadamiani są również pisemnie,

4.      Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

5.      Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

6.      Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Goleszów.

 

 

VII. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1)     zgodność treści oferty z zadaniem konkursowym,

2)     ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)     planowanym wkładem środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł przeznaczonych  na realizację zadania,

4)     planowanym wkładem rzeczowym oraz osobowym (świadczenia wolontariuszy oraz praca społeczna członków),

5)     rangą i zasięgiem oddziaływania zadania,

6)     kontynuacją wcześniej podjętych celów i zadań (programy długofalowe, cykliczne itp.),

7)     doświadczeniem organizacji,

8)     oceną realizacji zadań zleconych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków.

 

Informacji udziela: Grażyna Porębska-Jochacy

Urząd Gminy Goleszów, pok. 17, tel. 0-33 4790510 w. 43

e-mail: gjochacy@goleszow.pl

 

 

 

Goleszów, 31 stycznia 2011 r.                                              Wójt Gminy Goleszów

Krzysztof Glajcar