Zamawiający:
Urząd Gminy Goleszów, 43-440 Goleszów,ul. 1 Maja 5

Tytuł przetargu:
Wywóz nieczystości : 1. stałych z budynków komunalnych z znarmalizowanych pojemnikach i kontenerach o pojemności : kontener - 1100 l.,kubeł-110 l., kosze na śmieci, worki na śmieci ; 2. płynnych z osadników znajdujących się przy budynkach komunalnych na terenie Gminy Goleszów

CPV:
90511000-2 ; 90513500-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postepowania na podstawie przepisów art.24 ust. 1 i 2 u.Pzp. oraz posiadają decyzję Wójta Gminy Goleszów w sprawie udzielenia zezwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu Gminy Goleszów.

Termin realizacji:
od 02.01.2009r. do 31.12.2009r.

Osoba odpowiedzialna:
w zakresie merytorycznej części zamówienia - p. Barbara Susmarska tel. 0 33 479 05 10-13 w. 27 w zakresie procedury przetargowej Jan Madzia tel. w. 45

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów , ul. 1 Maja 5 Sekretariat I pietro pokój nr 16

Oferty można składać do:
2008-12-12 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2008-12-12 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów , ul. 1 Maja 5 I pietro Sala sesyjna

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące