Zamawiający:
Gmina Goleszów 43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5

Tytuł przetargu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu, refinansowanie i sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i remontowych Gminy.

CPV:
661300000

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy soełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

Termin realizacji:
do 31.12.2015 r.

Osoba odpowiedzialna:
w zakresie części merytorycznej - Barbara Madzia - Skarbnik Gminy tel. 0 33 4790510-13 w. 33 w zakresie części procedury przetargowej - Jan Madzia - insp. ds. zamówień publ. tel. 0 33 479 05 10-13 w.45

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów , ul. 1 Maja 5 I pietro pokój nr 16 Sekretariat Urzędu

Oferty można składać do:
2008-11-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2008-11-27 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów I piętro - sala posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena 100 %

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące