Zamawiający:
Gmina Goleszów 43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5

Tytuł przetargu:
Przedmiotem zamówienia ogłoszonego w biuletynie UZP w dniu 03.10.2008r. nr ogłoszenia 249561-2008 jest 1.remont dróg gminnych: ul. Widokowej w Kisielowie, o długości 120 mb ,szer. 3,0m, ul. Zamkowej w Bażanowicach o długości 148 mb ,szer. 3,0 m ul. Kasztanowej w Kozakowicach Dolnych o długości 90 mb, szer. 3,0 m wraz z wykonaniem zjazdów i poszerzeń, odwodnieniem poprzecznym nawierzchni dróg- spadek o 2% oraz obustronna obsypka skraju jezdni na szerokości do 0,5 m; 2. remont placu postojowego przy budynku OSP w Godziszowie o powierzchni 184,60 m2

CPV:
45233330=1 fundamentowanie ulic,45233252-0 roboty w zakresie nawierzchni ulic

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej wartości określonych w art.11 ust.8

Warunki:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki okreslone w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin realizacji:
30.11.2008 r.

Osoba odpowiedzialna:
w zakresie merytorycznej części zamówienia -Jerzy Hławiczka -główny specjalista ds. remontów i inwestycji tel. 0 33 4793834, w części procedury przetargowej- Jan Madzia - inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 033 4790510-13

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów , ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów I pietro - sekretariat, pokój nr 16

Oferty można składać do:
2008-10-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2008-10-23 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5 . 43-440 Goleszów, I pietro sala posiedzeń ,pokój nr 17

Kryteria wyboru:
Ocena ofert zostanie dokonana wg kryterium: koszt wykonania / cena / 100%

Wadium:
Dla całego zamówienia w kwocie 2 000 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące