Zamawiający:
Gmina Goleszów , 43- 440 Goleszów, ul. 1 Maja 5

Tytuł przetargu:
Budowa sieci wodociągowej oraz pompowni sieciowej ze zbiornuikiem wody w Cisownicy do Sadów o łacznej długości razem z przyłączami 7 516 mb.

CPV:
45231100-6 , 45232150-8, 45232152-2 , 45000000-7 , 45310000-3, 45111200-0 .

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych / u Pzp / i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust.1 i 2 u Pzp .

Termin realizacji:
30.09.2009 r.

Osoba odpowiedzialna:
w zakresie merytorycznej części zamówienia- Lidia Poniatowska - główny specjalista ds. inwestycji proekologicznych tel. 0 33 479 05 10-13 w. 28 w zakresie procedury przetargowej - Jan Madzia insp. ds. zamówień publicznychb tel. 0 33 479 05 10-13 w.45

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów 43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5 I piętro Sekretariat Urzędu pokój nr 16

Oferty można składać do:
2008-08-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2008-08-25 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów, 43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5 I piętro Sala posiedzeń

Kryteria wyboru:
Cena 100 %

Wadium:
Wymagane wniesienie wadium w wysokości 30 000 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące