Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: "Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej przy ul. Lipowej"

CPV:
45200000-9

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez możliwości prowadzenia negocjacji

Warunki:
zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
do dnia 30.11.2022

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania wniosku" dostępnego na ePUAP oraz dostępnego również na miniPortalu

Oferty można składać do:
2022-07-07 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2022-07-07 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
zgodnie z SWZ

Wadium:
50 000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące