Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Zagospodarowanie terenu za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goleszowie

CPV:
45000000-7

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy bez możliwości prowadzenia negocjacji

Warunki:
Zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
6 miesięcy od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Ofertę nalezy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego równeiż na miniPortalu

Oferty można składać do:
2022-05-16 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2022-05-16 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
Zgodnie z SWZ

Wadium:
20 000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące