Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna w Goleszowie

Tytuł przetargu:
ZAKUP, DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOLESZOWIE

CPV:
34144210-3

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy bez negocjacji

Warunki:
Zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
zgodnie ze złożoną ofertą

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Ofertę nalezy złozyć za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostepnego na ePUAP i udostepnionego również na miniPortalu.

Oferty można składać do:
2022-03-24 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2022-03-24 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
zgodnie z SWZ

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące