Wykaz z posiedzeń Komisji Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego Gminy.

Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy
odbyte w dniu 4 grudnia 2002 r.


Tematami Komisji były:

1. Omówienie projektu budżetu gminy na 2003 rok
2. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2002 roku
3. Przygotowanie planu pracy komisji na I półrocze 2003 roku
4. Wolne wnioski


Połączone posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy z dnia 14 stycznia 2003r.

Tematami połączonego posiedzenia komisji były:

1. Omówienie sprawy likwidacji szkolnego punktu filialnego w Goleszowie Równi.
2. Przedstawienie propozycji dotyczących czteroletniego planu remontu dróg w gminie.
3. Ustalenie zasad zwolnień z podatku od nieruchomości.


Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy odbytego w dniu 24 lutego 2003 r.

Tematami Komisji były:

1. Zapoznanie z wnioskami i opiniami Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprzedniej kadencji Rady Gminy w celu ich ewentualnego wykorzystania w obecnej kadencji.
2. Opinia na temat programu "Ochrony środowiska Gminy Goleszów".
3. Zagospodarowanie obiektu po byłej cementowni Goleszów.
4. Problematyka wywozu śmieci i dzikich wysypisk na terenie Gminy Goleszów.
5. Informacja o kanalizacji Gminy Goleszów do roku 2015.
6. Sprawy bieżące.

 

Połączone posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy z dnia 4 marca 2003 r.

Tematami Komisji były:
1. Omówienie projektu Statutu Gminy Goleszów.
2. Sprawy bieżące.


Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy odbytego w dniu 25 kwietnia 2003 r.

Tematami Komisji były:
1. Informacje na temat przebiegu akcji zimowego utrzymania dróg w gminie.
2. Dyskusja na temat realizacji i wykonania budżetu gminy za 2002 r.
3. Informacja na temat przebiegu zebrań wiejskich.
4. Informacja na temat budowy chodnika dla pieszych przy drodze do przejścia granicznego w Lesznej Górnej (wizja lokalna).
5. Sprawy bieżące.Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy odbytego w dniu 11 czerwca 2003 r.

Tematami Komisji były:
1. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Informacja wójta gminy w sprawie możliwości umorzenia podatku dla osób fizycznych.
3. Informacja wójta gminy na temat stanu wylewiska w Kisielowie.
4. Ramowy plan pracy komisji na II półrocze.
5. Sprawy bieżące.Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy odbytego w dniu 21 sierpnia 2003 r.

Tematami Komisji były:

1. Informacja na temat podstawowych problemów w rolnictwie na terenie gminy.
2. Informacja o pracach przedstawicieli gminy w Wojewódzkiej Izbie Rolniczej.
3. Wizja lokalna i opinia na temat stanu wylewiska w Kisielowie.
4. Sprawy bieżące.Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy z dnia 25 września 2003 r.

Tematami Komisji były:

1. Wydanie opinii na temat propozycji zaciągnięcia kredytu na wydatki bieżące gminy.
2. Opinia na temat udziału finansowego gminy w remoncie drogi powiatowej Goleszów - Hermanice.
3. Planowane zmiany budżetowe.
4. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Goleszów.
5. Zaopiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bażanowice w zakresie terenów przemysłowych, administracyjnych i usługowych oraz terenów rolnych i leśnych.
6. Sprawy bieżące.
 Przewodniczący komisji zaproponował aby do porządku obrad dodać dwa punkty dotyczące opiniowania projektów uchwał w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz w sprawie uchwalenia regulaminu wyrobu ławników do sądów powszechnych.
 Ponad to zaproponował następującą kolejność punktów porządku obrad:
1. Wydanie opinii na temat propozycji zaciągnięcia kredytu na wydatki bieżące gminy.
2. Planowane zmiany budżetowe.
3. Zaopiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bażanowice w zakresie terenów przemysłowych, administracyjnych i usługowych oraz terenów rolnych i leśnych.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków.
5. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Goleszów.
6. Opinia na temat udziału finansowego gminy w remoncie drogi powiatowej Goleszów - Hermanice.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wyrobu ławników do sądów powszechnych.
8. Sprawy bieżące.Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia z dnia 17 października 2003 r.


Tematami Komisji były:

1. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie sołtysa Władysława Lipowczana i członka Rady Sołeckiej Karola Lipowczana z powierzonych im funkcji.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu wyboru ławników do sądów powszechnych.
3. Sprawy bieżące.Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy z dnia 21 października 2003r.

Tematami Komisji były:

1. Ocena przebiegu pierwszego etapu czteroletniego planu remontów kapitalnych dróg w Gminie Goleszów.
2. Ocena przebiegu remontów bieżących dróg gminnych.
3. Utrzymanie porządku na przystankach autobusowych w gminie.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Proponowane zmiany budżetowe.
6. Sprawy bieżące.Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy z dnia 14 listopada 2003 r.

Tematami Komisji były:

1. Analiza drugiej wersji projektu uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie.
2. Informacja nt. ilości wykorzystanych środków pieniężnych przeznaczonych na realizację I etapu "Czteroletniego planu remontów kapitalnych dróg w gminie".
3. Proponowane zmiany budżetowe i opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia z dnia 15 grudnia 2003 r.

Tematami Komisji były:

1. Omówienie projektu budżetu Gminy Goleszów na 2004 rok.
2. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy z dnia 19 grudnia 2003 r.


Tematami Komisji były:

1. Informacja na temat zbiórek odpadów w roku 2004.
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie.
3. Omówienie proponowanych zmian budżetowych.
4. Przyjęcie planu pracy komisji na I półrocze 2004 r.
5. Sprawy bieżące.