Wykaz z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbyte w dniu 9 grudnia 2002r.

Tematami Komisji były:

1. Omówienie projektu budżetu gminy na 2003r.
2. Przygotowanie planu pracy komisji na I półrocze 2003r.
3. Sprawy bieżące.


Połączone posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Ochrony Zdrowia
oraz Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy.
odbyte w dniu w dniu 14 stycznia 2003r.

Tematami Komisji były:

1. Omówienie sprawy likwidacji szkolnego punktu filialnego w Goleszowie Równi.
2. Przedstawienie propozycji dotyczących czteroletniego planu remontów dróg w gminie.
3. Ustalenie zasad zwolnień z podatku od nieruchomości.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbyte w dniu 18 lutego 2003r.

Tematami Komisji były:

1. Kontrola sposobu przeprowadzenia przetargu na usługi zwiazane z odsniezaniem
   w sezonie 2002/2003, uzasadnienie wybranych ofert i ich prawomocność.
2. Informacja w sprawie przygotowania harmonogramu dotyczacego wyposażenia
   gimnazjum oraz zabezpieczenia finansowego na w/w zadanie.
3. Sprawy bieżące.


Połączone posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Edukacji,Sportu, Kultury i Ochrony Zdrowia
i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy
odbyte w dniu 4 marca 2003r.

Tematami Komisji były:

1. Omówienie projektu Statutu Gminy Goleszów.
2. Sprawy bieżące.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbyte w dniu 25 marca 2003r.

Tematami Komisji były:

1. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za 2002r.
2. Ocena  pracy Zarządu Gminy oraz Wójta Gminy za 2002r.
3. Ocena wykonania uchwał Rady Gminy za 2002r.
4. Sprawy bieżace.


Psiedzenie Komisji rewizyjnej
odbyte w dniu 16 kwietnia 2003r.

Tematami Komisji były:

1. Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
   Problemów Alkoholowych w 2002r. oraz potrzoszty utrzymania komisji.
2. Rozliczenie ściągalności podatków i ko9sztów poniesionych za 2002r. oraz pisemna opinia
   Komisji Rewizyjnej w sprawie ściągalności podatków.
3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbyte w dniu 26 maja 2003r.

Tematami Komisji były:

1. Kontrola wykonanych prac remontowych w placówkach oswiatowych gminy wykonanych
   w 2002r., zebranie opinii w poszczególnych placówkach oświatowych o dalszej zasadności pradzenia prac remontowych w latach 2003/2004 ( wizje lokalne).
2. Przygotowanie planu pracy na II półrocze 2003r.
3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbyte w dniu 24 czerwca 2003r.

Tematami Komisji były:

1. Informacja na temat wdrażania programów związanych z obniżeniem kosztów
   utrzymania gminy, jaka suma powstałych oszczędności i jaką się jeszcze planuje.
2. Kontrola przyjmowania, rozpatrywania oraz sposobu załatwiania skarg mieszkańców.
3. Sprawy bieżace.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbyte w dniu 20 sierpnia 2003r.

Tematami komisji były:

1. Analiza i przedstawienie opinii na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.
2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2003r.
3. Sprawy bieżace.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbyte w dniu 17 wrzesnia 2003r.

Tematami Komisji były:

1. Kontrola inwestycji na obiektach sportowych (wizja lokalna).
2. Zapoznanie się ze stanem faktycznym i sposobem funkcjonowania Gimnazjum po rozpoczęciu nauki (wizja lokalna).
3. Sprawy bieżace.


Połączone posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy odbyte w dniu 17 październiak 2003r.

Tematami Komisji były:

1.....
2.....

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbyte w dniu 21 października 2003r.

Tematami Komisji były:

1. Rozliczenie inwestycji budowy Domu Ludowego w Goleszowie - Równi.
2. Rozliczenie środków budzetowych przeznaczonych na funkcjonowanie jednostek OSP.
3. Sprawy bieżace.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbyte w dniu 19 listopada 2003r.

Tematami Komisji były:

1. Ocena realizacji wniosków pokontrolnych opracowanych przez Komisję Rewizyjną.
2. Opracowanie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2004r.
3. Sprawy bieżące.

Połączone posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Ochrony Zdrowia
oraz Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy.
odbyte w dniu 15 grudzień 2003r.

Tematami Komisji były:

1....
2....


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbyte w dniu 14 stycznia 2004r.

Tematami Komisji były:

1. Rozpatrzenie skargi p. Zdzisławy Gawłowskiej
2. Sprawy biezace.


Połączone posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Ochrony Zdrowia
oraz Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy
odbyte w dniu 28 stycznia 2004r.

Tematami Komisji były:

1. Omówienie projektu statutu sołectw.
2. Sprawy bieżace.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbyte w dniu 10 lutego 2004r.

Tematami Komisji były:

1. Analiza wydanych środków finansowych na opracowanie "Systemu Szlaków
   Turystycznych na terenie gminy Goleszów.
2. mOpracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2003r.
3. Sprawy bieżace.