Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Modernizacja dróg gminnych - etap I

CPV:
45233120-6

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

Warunki:
Zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
02-07-2021

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Ofertę nalezy złożyć za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres skrzynki e-puap Urzędu Gminy Goleszów:/pq063jb1Ic/

Oferty można składać do:
2021-04-06 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2021-04-06 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
Zgodnie z SWZ

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące