Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Modernizacja dróg gminnych

CPV:
45233120-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
zgodnie z siwz

Termin realizacji:
do 30.09.2020

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszó, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
W wersji papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca


Oferty można składać do:
2020-07-15 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-07-15 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszó, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów

Kryteria wyboru:
zgodnie z siwz

Wadium:
nie

Uwagi:


Firmy uczestniczące