Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Modernizacja c.o. w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy

CPV:
45300000-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zgodnie z SIWZ

Termin realizacji:
31.08.2020

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Kohut, Magdalena Gruszczyk

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów

Oferty można składać do:
2020-05-29 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-05-29 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów - sala sesyjna

Kryteria wyboru:
Cena brutto przedmiotu zamówienia - 60%
Długość okresu gwarancji iekojmi za wady na roboty budowlane 15%
Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na kocioł gazowy 15%
Wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości % wynagrodzenia za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia 10%


Wadium:
3,000

Uwagi:


Firmy uczestniczące