<> 

 

Wymagane dokumenty
- Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
- Deklaracja na podatek rolny DR-1
- Deklaracja na podatek leśny DL-1

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy
Referat Finansowy
nr pokoju : 6
nr telefonu (33) 4790510 wew. 25
godz. pracy : poniedziałek , wtorek , czwartek – od 7:00 do 15:00
                      środa  -  7:00 do 16:00
                      piątek  -  7:00 do 14:00

Podstawy prawne
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z  późn. zm.)
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm.)
- Uchwała nr 0007.51.2017 z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacje dodatkowe

Deklaracje w sprawie podatku rolnego, leśnego na dany rok podatkowy sporządzone na formularzach wg ustalonych wzorów należy składać w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku w przypadku podatku rolnego i podatku leśnego oraz w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku w przypadku podatku od nieruchomości, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia  w trakcie roku podatkowego zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku – należy odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15-tego każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podatek rolny płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia:
15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek leśny  płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15-tego każdego miesiąca.