Wymagane dokumenty
- Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN – 1,

 -Informacja o gruntach IR – 1,

- Informacja o lasach IL – 1.

Przewidywany termin załatwienia sprawy - do jednego miesiąca

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy
Referat Finansowy
nr pokoju : 6
nr telefonu (33) 4790510 wew. 25
godz. pracy : poniedziałek , wtorek , czwartek – od 7:00 do 15:00
                          środa  -  od 7:00 do 16:00
                          piątek  - od 7:00 do 14:00

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Goleszów w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Podstawy prawne
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm. )
- Uchwała nr 0007.51.2017 z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacje dodatkowe
Informacje IN-1, IR-1, IL-1 należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.


Podatek jest płatny w 4 ratach w terminach do dnia:

15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.