Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Goleszów

CPV:
45233120-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zawarte w ogłoszeniu o przetargu i SIWZ

Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
Biuro podawcze parter pok. nr 1


Oferty można składać do:
2019-06-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-06-18 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów


Kryteria wyboru:
Cena 60 %
Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy - 20 %
Wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - 20 %


Wadium:
Zgodnie z rozdziałem 10 SIWZ

Uwagi:


Firmy uczestniczące