Złożona 24 stycznia 2019 r. - skan w załączeniu.

Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art. 4 us. 3 ustawy o petycjach)

Sposób załatwienia petycji - skan w załączeniu