Do zakresu działania Referatu Drogowego należy w szczególności:

1) administracja i zarządzanie siecią dróg będących własnością gminy;

2) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;

3) nadzór merytoryczny nad zaliczeniem dróg do kategorii dróg gminnych i wewnętrznych,

4) utrzymanie i ochrona dróg będących własnością gminy;

5) organizacja i prowadzenie prac w zakresie remontów bieżących dróg;

6) realizacja zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania pasa drogowego;

7) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;

8) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego i zjazdy z dróg;

9) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową (reklamy, stoiska);

10) rozpoznawanie spraw o przywrócenie pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;

11) współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie gminy w zakresie ich prawidłowego utrzymania oraz ustalania zasad organizacji ruchu;

12) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

13) wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych;

14) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym;

15) budowa, modernizacja i utrzymanie przystanków komunikacji autobusowej;

16) budowa, modernizacja i utrzymanie oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i placów gminnych;

17) obsługa i utrzymywanie sprzętu technicznego i środków transportu;

18) organizacja dowozu dzieci do szkół;

19) zabezpieczenie logistyczne imprez organizowanych przez gminę;

20) nadzór nad osobami skierowanymi do odpracowania zasądzonych wyroków przez Sąd Rejonowy w Cieszynie oraz sprawozdawczość w tym zakresie;

21) utrzymywanie czystości i porządku na terenie gminy.