Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi wraz z odwodnieniem

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
do 31.10.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów, biuro podaswcze

Oferty można składać do:
2019-02-20 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-02-20 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala sesyjna

Kryteria wyboru:
1. Cena - 60 %,
2. Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy - 20 %
3. Wysokość kary umownej za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy


Wadium:
20 000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące