Z-ca Przewodniczącej zawiadamia, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się

24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 15:00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów

 

Porządek obrad:

 

1.      Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

2.      Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie z realizacji zadań w 2017 roku:

1)     Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie w 2017 roku;

2)     Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku;

3)     Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku;

4)     Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Goleszów na lata 2016 -2020;

5)     Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Goleszów na lata 2015 – 2017.

3.      Informacja o działalności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Goleszów (stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich).

4.      Omówienie zasad przyznawania wyróżnień uczniom, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w roku szkolnym.

5.      Opiniowanie projektów uchwał.

6.      Sprawy bieżące.