Do zakresu działania Referatu Promocji Gminy należy w szczególności:

1) opracowywanie i realizacja projektów i przedsięwzięć związanych z promocją gminy;

2) koordynowanie działań promocyjno - informacyjnych gminy oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy;

3) gromadzenie informacji o Gminie, przygotowanie materiałów promocyjnych, wykonywanie zdjęć do„Panoramy Goleszowskiej” i dla potrzeb promocji Gminy;

4) opracowywanie koncepcji materiałów promocyjnych i reklamowych, współpraca z agencjami reklamowymi i producentami gadżetów;

5) współpraca z mediami w ustalonym zakresie;

6) realizowanie zadań związanych z funkcją reprezentacyjną Wójta;

7) redagowanie miesięcznika „Panorama Goleszowska”;

8) redagowanie „Kalendarza Goleszowskiego”;

9) organizowanie współpracy z gminami partnerskimi;

10) współpraca z instytucjami kultury;

11) rozliczanie dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu gminy instytucjom kultury;

12) przygotowywanie i przeprowadzanie gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych;

13) organizacja gminnych amatorskich lig w grach zespołowych;

14) przygotowywanie i przeprowadzanie imprez z zakresu turystyki przy współpracy z organizacjami turystycznymi;

15) współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie poszerzania oferty sportoworekreacyjnej i turystycznej kierowanej do mieszkańców Gminy Goleszów;

16) koordynowanie bieżącej działalności animatorów prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne;

17) opracowywanie rocznego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie Gminy Goleszów;

18) nadzór nad gminnymi terenami i obiektami sportowymi i rekreacyjnymi;

19) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród za osiąganie wyników sportowych;

20) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród w dziedzinie kultury;

21) pełnienie funkcji głównego administratora i redaktora oficjalnego serwisu internetowego Urzędu Gminy goleszow.pl oraz gol-ven.eu;

22) przygotowywanie programów wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi;

23) sprawozdawczość z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi;

24) współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym udzielanie, kontrolowanie i rozliczanie dotacji na realizację zadań publicznych;

25) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o realizację inicjatyw lokalnych;

26) pozyskiwanie informacji w zakresie dostepnych funduszy zawnętrznych na finansowanie zadań gminy w zakresie sportu i rekreacji oraz promocji Gminy