Przewodniczący zawiadamia, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się

24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15:00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów

 

Porządek obrad:

 

1.      Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

 

2.      Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie z realizacji zadań w 2016 roku:

1)     Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie w 2016 roku;

2)     Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Goleszów na lata 2015 – 2017;

3)     Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Goleszów na lata 2016 -2020;

4)     Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku;

5)     Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku.

 

3.      Opiniowanie projektów uchwał.

4.      Sprawy bieżące.